Njoftim për publikim për përfundimin e procedurës “Lëvizje paralele” pa kandidat fitues, për pozicionin, jurist në sektorin e dekriminalizimit në DJDZ.

16/04/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Procedura e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lire pune të kategorisë ekzekutive, në pozicionin  Specialist në Sektorin e Dekriminalizimit në Drejtorinë e Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor, përfundon pa kandidatë fitues.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për publikim për përfundimin e procedurës “Lëvizje paralele” pa kandidat fitues, për pozicionin, jurist në sektorin e dekriminalizimit në DJDZ.