Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist/jurist në DJDZ.

10/05/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreu IV, neni 22 “Pranimi në shërbimin civil”, vendimit nr.243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, kreu IV “Konkurimi”, njoftojmë se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin,specialist/jurist në Sektorin e Dekriminalizimit në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist/jurist në DJDZ.