Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist/jurist në DJDZ.

10/05/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreu IV, neni 22 “Pranimi në shërbimin civil”, vendimit nr.243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, kreu IV “Konkurimi”, njoftojmë se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin,specialist/jurist në Sektorin e Dekriminalizimit në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist/jurist në DJDZ.