Njoftim për përfundimin pa kandidatë fitues të procedures “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Drejtor në DKMZ.

10/06/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II, “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, i ndryshuar, njesia përgjegjëse ju njofton se:

Procedura e lëvizjes paralele për vendin e lirë punës, Drejtor në Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore, përfundon pa kandidatë fitues.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë fitues të procedures “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Drejtor në DKMZ.