Shtyhet shqyrtimi i rezultateve të verifikimit thelluar të Prokurorisë Përgjithshme për kryetarin e bashkisë Mallakastër.

24/06/2021 | Njoftime publike

Shqyrtimi i rezultateve të verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Qerim Ismail Ismailaj, me funksion kryetar i Bashkisë Mallakastër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen dhe ushtrojnë funksione publike”, nuk u realizua sot për shkak të angazhimeve zyrtare të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Shqyrtimi do të zhvillohet në datën 30.06.2021.

Njoftime publikeShtyhet shqyrtimi i rezultateve të verifikimit thelluar të Prokurorisë Përgjithshme për kryetarin e bashkisë Mallakastër.