Publikim i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

12/07/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  II  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për vendin e lirë të punës Shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ njësia përgjegjëse shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  1. Altea Tahiraj

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira punePublikim i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.