Njoftim publik për zhvillimin e seancës dëgjimore në kuadër të riçeljes së hetimit administrativ për vendimin nr. 424, datë 12.07.2021, të KSHZ.

07/09/2021 | Njoftime publike

DREJTUAR:  ZJ. KLEDINA SKËNDO

                          Z. ALQI BLLAKO

                          Z. ERION VELIAJ

                         PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË

                         QËNDRESËS QYTETARE           

            

Të nderuar,

Pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në datën 19 Mars 2021, është raportuar nëpërmjet e-mailit, 1 denoncim nga organizata “Qëndresa Qytetare”, me pretendimin se:

  • Në datën 18 Mars 2021, në ambientet e bibliotekës së qytetit të Tiranës, “Misto Treska”, kandidati për deputet i subjektit Partia Socialiste e Shqipërisë, zj. Skëndo në shkelje të nenit 91 të Kodit Zgjedhor të ndryshuar dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator, ka zhvilluar takim me mbështetësit në prani të Kryetarit të Bashkisë Tiranë, z. Erion Veliaj. Gjithashtu në datën 11 Mars në ambientet e të njëjtës bibliotekë, kandidati Alqi Bllako, zhvilloi takim me mbështetësit e Partisë Socialiste.

Në cilësinë e provës, “Qëndresa Qytetare” ka vendosur në dispozicion dy link-e të rrjetit social “Facebook” në të cilët sipas saj, gjenden provat e këtij aktiviteti.

http:/www.facebook.com/ErionVeliaj/videos/475327973499543

http://www.facebook.com/alqibllako/photos/pcb.249855103500745/249854930167429/

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve nëpërmjet vendimit nr. 424, datë 12.07.2021, vendosi:

  • “Përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj Bashkisë Tiranë, për arsye se nuk konstatohen elemente të shkeljes së dispozitave të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe vendimit nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ”;

Kundër këtij vendimi, “Qëndresa Qytetare”, në datën 22.07.2021 ka paraqitur ankim, në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) i cili, me vendimin nr. 107, datë 26.07.2021,  vendosi:

  • Shfuqizimin e vendimit nr. 424, datë 12.07.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe riçeljen e hetimit administrativ të plotë e të gjithanshëm nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në përputhje me Kodin Zgjedhor dhe Kodin e Procedurave Administrative.

Të gjitha vendimet e sipërcituara do të mund t’i gjeni në faqen zyrtare të KQZ-së: www.kqz.gov.al , në rubrikën Akte të KQZ-së.

“Qëndresa Qytetare” ka depozituar gjithashtu kërkesën me nr. 6174 Prot., datë 29.07.2021 në të cilën ka paraqitur si provë shtesë, linkun e FB të ATSH-së:

http://www.facebook.com/watch/live/?v=949198432555609&ref=watch_permalink

si dhe ka kërkuar zgjerimin e objektit të kallëzimit duke pretenduar edhe shkeljen e nenit 172 të Kodit Zgjedhor nga subjekti politik “Partia Socialiste” dhe shtimin e saj si palë të akuzuar në përputhje me nenin 172 të Kodit Zgjedhor.

Bazuar në sa më sipër, ju bëjmë me dije se, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në respektim të vendimit nr. 107, datë 26.07.2021 të KAS, ka vendosur të zhvillojë ditën e premte, datë 10.09.2021, ora 11:00, në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, seancë dëgjimore, ku jeni të ftuar të merrni pjesë për të parashtruar dhe argumentuar pretendimet tuaja.

Bazuar në nenin 47 dhe 87 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, ju keni të drejtën të paraqiteni vetë ose me mbrojtës ligjor për të dhënë shpjegimet tuaja, në adresën Rr. Ibrahim Rugova, nr. 4, Tiranë.

Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga Covid-19, pjesëmmarja do të jetë jo më shumë se 1 përfaqësues për secilën palë në proces.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

 

                                                                                  Sekretari i Përgjithshëm

 Ylli MERKAJ

Njoftime publikeNjoftim publik për zhvillimin e seancës dëgjimore në kuadër të riçeljes së hetimit administrativ për vendimin nr. 424, datë 12.07.2021, të KSHZ.