Njoftim publik për zhvillimin e seancës dëgjimore në kuadër të riçeljes së hetimit administrativ për vendimin nr. 427, datë 16.07.2021 të KSHZ.

07/09/2021 | Njoftime publike

DREJTUAR:  Z. ALFRED MUHARREMI

Z. ERION VELIAJ, KRYETAR  I BASHKISË, TIRANË

PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË

QËNDRESËS QYTETARE           

            

Të nderuar,

Pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në datën 19 Mars 2021, është raportuar nëpërmjet e-mailit, 1 denoncim nga organizata “Qëndresa Qytetare”, me pretendimin se:

  • Kandidati për deputet z. Alfred Muharremi në shkelje të nenit 91 të Kodit Zgjedhor të ndryshuar dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator, ka zhvilluar takim me mbështetës të forcës politike që përfaqëson, në ambientet e bibliotekës së qytetit të Tiranës, “Misto Treska” e cila është hapësirë publike, pronë e Bashkisë Tiranë.

Në cilësinë e provës “Qëndresa Qytetare” ka vendosur në dispozicion dy link-e të rrjetit social “Facebook” në të cilët sipas saj, gjenden provat e këtij aktiviteti.

http://www.facebook.com/ErionVeliaj/photos/pcb.10159313175761926/10159313169706926/

http://www.facebook.com/ErionVeliaj/videos/461285911978435

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve nëpërmjet vendimit nr. 427, datë 16.07.2021 vendosi:

  • “Përfundimin e shqyrtimit administrativ të denoncimit ndaj Bashkisë Tiranë, për arsye se nuk konstatohen elemente të shkeljes së dispozitave të nenit 91 të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe vendimit 9/2020 të Komisionit Rregullator në KQZ”.

Kundër këtij vendimi, “Qëndresa Qytetare”, në datën 22.07.2021 ka paraqitur ankim në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) i cili me vendimin nr. 108, datë 26.07.2021, vendosi:

  • Shfuqizimin e vendimit nr. 427, datë 16.07.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe riçeljen e hetimit administrativ të plotë e të gjithanshëm nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në përputhje me Kodin Zgjedhor dhe Kodin e Procedurave Administrative.

Të gjitha vendimet e sipërcituara do të mund t’i gjeni në faqen zyrtare të KQZ-së: www.kqz.gov.al , në rubrikën Akte të KQZ-së.

“Qëndresa Qytetare” ka paraqitur gjithashtu kërkesën me nr. 6174/2 prot., datë 29.07.2021 nëpërmjet së cilës ka depozituar si provë shtesë, linkun e FB të ATSH-së:

http://www.facebook.com/148233298644317/videos/461293251977701

si dhe ka kërkuar zgjerimin e objektit të kallëzimit duke pretenduar edhe shkeljen e nenit 172 të Kodit Zgjedhor nga subjekti politik “Partia Socialiste” dhe shtimin e saj si palë të akuzuar në përputhje me nenin 172 të Kodit Zgjedhor.

Bazuar në sa më sipër, ju bëjmë me dije se, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në respektim të vendimit nr. 108, datë 26.07.2021 të KAS, ka vendosur të zhvillojë ditën e premte, datë 10.09.2021, ora 11:00, në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, seancë dëgjimore, ku jeni të ftuar të merrni pjesë për të parashtruar dhe argumentuar pretendimet tuaja.

Bazuar në nenin 47 dhe 87 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, ju keni të drejtën të paraqiteni vetë ose me mbrojtës ligjor për të dhënë shpjegimet tuaja, në adresën Rr. Ibrahim Rugova, nr. 4, Tiranë.

Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga Covid-19, pjesëmmarja do të jetë jo më shumë se 1 përfaqësues për secilën palë në proces.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

                                                                                  Sekretari i Përgjithshëm

 Ylli MERKAJ

Njoftime publikeNjoftim publik për zhvillimin e seancës dëgjimore në kuadër të riçeljes së hetimit administrativ për vendimin nr. 427, datë 16.07.2021 të KSHZ.