Njoftimin për publikim të vendit të lirë të punës, specialist në sektorin e përgatitjes së akteve në DJDZ.

11/10/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë informacion klikoni mbi dokumentin e mëposhtëm:

Njoftimin për publikim të vendit të lirë të punës, specialist në sektorin e përgatitjes së akteve në DJDZ.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftimin për publikim të vendit të lirë të punës, specialist në sektorin e përgatitjes së akteve në DJDZ.