Njoftim për përfundimin procedures “Lëvizje Paralele” pa asnjë të përzgjedhur, për pozicionin e punës specialist në DJDZ.

04/11/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, njësia përgjegjëse ju njofton se:

Komisioni i brendshëm i  lëvizjes paralele pas zhvillimit të intervistës me gojë,  për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor, vendosi përfundimin e procedurës pa kandidatë fitues.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

                                                                  Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin procedures “Lëvizje Paralele” pa asnjë të përzgjedhur, për pozicionin e punës specialist në DJDZ.