Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Ngritje në Detyrë” për pozicionin, shef në sektorin për Votimin e Emigranteve në DADSIT.

17/11/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Për procedurën “Ngritje në Detyrë” për vendin e lirë të punës së kategorisë së ulët drejtuese Shef i Sektorit për Votimin e Emigrantëve në DADSIT në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Ngritje në Detyrë” për pozicionin, shef në sektorin për Votimin e Emigranteve në DADSIT.