Njoftim për publikim për përfundimin e konkurrimit pa asnjë fitues për pozicionin, Specialist në DJDZ.

26/11/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22, pikës 5, kreut IV, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Verifikimit të Dokumentave dhe Këshillimit Ligjor mbi Ankesa Administrative e Gjyqësore në DJDZ. Komiteti i Përhershëm i Pranimit (KPP) në shërbimin civil, vendosi përfundimin e konkurimit pa asnjë fitues.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për publikim për përfundimin e konkurrimit pa asnjë fitues për pozicionin, Specialist në DJDZ.