Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

26/11/2021 | Vende të lira pune

Lista e kandidatëve fitues për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Përgatitjes  së Akteve në  DJDZ.

Në zbatim të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreu IV, neni 22, “Pranimi në shërbimin civil”, si dhe vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreu IV  “Konkurrimi”  pika 12, dhe 14,  ju njoftojmë  se u zhvilluan procedurat e konkurimit për pranimin në shërbimin civil për pozicionin e lirë të punës, Specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

Komisioni i Përhershëm i Pranimit (KPP), në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues, zj. Ambra Agolli.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.