Njoftim për vend të lire pune për pozicionin Specialist në Sektroin e Auditit të Brendshëm në DKFAB.

03/12/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, Kreut V, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ Vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë informacion klikoni mbi dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lire pune për pozicionin Specialist në Sektroin e Auditit të Brendshëm në DKFAB.

Sektori përgjegjës

Vende të lira puneNjoftim për vend të lire pune për pozicionin Specialist në Sektroin e Auditit të Brendshëm në DKFAB.