Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Sekretar i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

12/03/2024 | Vende të lira pune

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimit nr. 74/2022, të Kuvendit të Shqipërisë, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit nr. 67/2020, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, vendimit nr. 325, datë 31.05.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit funksionarëve të kabineteve prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve të administratës publike”.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shpall:

  • 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Sekretar i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve;

Afati për dorëzimin e dokumentave: data 18.03.2024

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Sekretar i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Sekretar i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.