Njoftim për dy vende të lira pune për pozicionin Specialist në Sektorin e Verifikimit të Dokumentave dhe Këshillimit Ligjor mbi Ankesa Administrative e Gjyqësore në DJDZ.

13/01/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 2 (dy) vende të lira pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për 2 (dy) vende të lira pune për pozicionin Specialist në Sektorin e Verifikimit të Dokumentave dhe Këshillimit  Ligjor mbi Ankesa Administrative e Gjyqësore në DJDZ.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për dy vende të lira pune për pozicionin Specialist në Sektorin e Verifikimit të Dokumentave dhe Këshillimit Ligjor mbi Ankesa Administrative e Gjyqësore në DJDZ.