Njoftim për vend të lire pune për pozicionin Shef në Sektorin e Programeve të Edukimit të Zgjedhësve në DK.

18/01/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26, kreut V të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-a.

Njoftim për vend të lire pune për pozicionin Shef  në Sektorin e Programeve të Edukimit të Zgjedhësve  në DK.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lire pune për pozicionin Shef në Sektorin e Programeve të Edukimit të Zgjedhësve në DK.