Thirrje publike për të aplikuar për monitorues për zgjedhjet e pjesshme për organet e qeverisjes vendore, të datës 6 Mars 2022.

21/01/2022 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes këtij njoftimi, bën thirrje publike për shfaqje interesi për të qenë monitorues për zgjedhjet e pjesshme për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 6 Mars  2022, për bashkitë si më poshtë vijon:

Bashkia Durrës 7 vende;

Bashkia Shkodër 5 vende;

Bashkia Dibër 2 vende;

Bashkia Lushnje 4 vende;

Bashkia Rrogozhinë 1 vend;

Bashkia Vorë 1 vend.

Aplikantët duhet të plotësojnë këto kritere:

  • Vendim gjyqësor;
  • Të kenë mbaruar nivelin Bachelor;
  • Të plotësojë vetëdeklarimin që nuk është anëtar i ndonjë partie politike si dhe prindërit, bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijët madhorë të mos jenë anëtar të ndonjë partie politike, sipas modelit të përcaktuar në shtojcën nr. 4 që i bashkëlidhët këtij udhëzimi;

Aplikantët duhet të dorëzojnë brenda datës 25.01.2022 në mënyrë elektronike në adresën e email-it [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dokumentat si më poshtë vijon:

  1. Kërkesën për t’u emëruar si monitorues që përmban arsyet e aplikimit, përvojën e aplikantit dhe të dhënat për kontaktin e tij;
  2. Diplomë të nivelit të parë (bachelor), të noterizuar;
  3. Të paktën një referencë nga punëdhënësi i tij aktual ose i mëparshëm, ose pedagogë të institucioneve të arsimit të lartë;

ç)   Kopje të dokumentit të identifikimit;

d) Vetëdeklarim që nuk eshtë i dënuar;

dh) Vetëdeklarim se nuk është dhe nuk ka qenë për 2 (dy) vitet e fundit anëtar i ndonjë partie politike dhe se prindërit, bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijët madhorë nuk janë anëtarë të një partie politike;

4. Vërtetim mjeko-ligjor;

5. Vetëdeklarim i banimit.

 

Prioritet për të aplikuar dhe për tu përzgjedhur kanë personat të cilët kanë qenë pjese e monitorimit të fushatës zgjedhore të datës 25 prill 2021.

 

Pas përfundimit të periudhës së aplikimit, Komision i Posaçëm i ngritur me urdhër të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve realizon, brenda 24 (njëzet e katër) orëve, verifikimin e plotësimit të kritereve formale të sipërcituara, si dhe do hidhet shorti për caktimin e monitoruesve.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Njoftime publikeThirrje publike për të aplikuar për monitorues për zgjedhjet e pjesshme për organet e qeverisjes vendore, të datës 6 Mars 2022.