Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për dy pozicionet e punës, specialist në DJDZ.

26/01/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Procedura e lëvizjes paralele për 2 (dy) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive, për pozicionet specialist në sektorin e verifikimit të dokumentave dhe këshillimit ligjor mbi ankesa administrative e gjyqësore në DJDZ, në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, mbyllet pa  asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për dy pozicionet e punës, specialist në DJDZ.