Publikimi i listës paraprake të kandidatëve që plotësojnë kushtet për konkurrim, për vendin e lirë të punës, specialit në DBF.

09/02/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  kreut  IV  të vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi_testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Elona Balla
  2. Meriban Agai

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira punePublikimi i listës paraprake të kandidatëve që plotësojnë kushtet për konkurrim, për vendin e lirë të punës, specialit në DBF.