Publikim i listës paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazë konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, për pozicionin Shef në DK.

14/02/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut III të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Shef i Sektorit të Programeve të Edukimit të Zgjedhësve në Drejtorinë e Komunikimit të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

Zj. Monika Sinani

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia përgjegjëse

 

Vende të lira punePublikim i listës paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazë konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, për pozicionin Shef në DK.