Publikim i listës paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazë konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, për pozicionin Shef në DK.

14/02/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut III të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Shef i Sektorit të Programeve të Edukimit të Zgjedhësve në Drejtorinë e Komunikimit të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

Zj. Monika Sinani

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia përgjegjëse

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira punePublikim i listës paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazë konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, për pozicionin Shef në DK.