Publikimi i listës paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, për pozicionin e punës Specialsit në DJDZ.

14/02/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  kreut  IV  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Specialist në Drejtorinë Juridike dhe e Dokumentacionit Zgjedhor të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi dhe intervistë e strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. zj. Alba Musaj
  2. z. Arbër Kushe
  3. zj. Anduela Xhaferi
  4. zj. Blerta Ereqi

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira punePublikimi i listës paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, për pozicionin e punës Specialsit në DJDZ.