Njoftim për shtyrjen e afatit të zhvillimit të konkurrim-testimit, për vendin e lirë të punës specialist në Sektorin e Votimit të Emigrantëve në DADSIT.

25/02/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të neneve 53, 54, pika 2, shkronja “b”, 91, pika 2, 147, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar dhe njoftimit për publikim nr. 917/1, datë 15.2.2022, të listës paraprake të kandidatëve që përmbushin kushtet dhe kërkesat e veçanta në shpalljen për konkurrim, për arsye objektive të Institucionit dhe angazhimit të stafit në zhvillimin e zgjedhjeve te pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022, njësia përgjegjëse ju njofton:

  1. Shtyrjen e afatit të zhvillimit të konkurrim-testimit, për vendin e lirë të punës specialist në Sektorin e Votimit të Emigrantëve në DADSIT, më datë 15.03.2022, ditën e Martë, ora 12:00.
  2. Njoftimin e kandidateve të cilët kanë plotësuar kushtet dhe kriteret e vecanta për pranim në shërbimin civil për këtë pozicion pune.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 4, Tiranë, si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për shtyrjen e afatit të zhvillimit të konkurrim-testimit, për vendin e lirë të punës specialist në Sektorin e Votimit të Emigrantëve në DADSIT.