Njoftim për shtyrjen e afatit të zhvillimit të konkurrim-testimit, për vendin e lirë të punës specialist në Sektorin e Votimit të Emigrantëve në DADSIT.

25/02/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të neneve 53, 54, pika 2, shkronja “b”, 91, pika 2, 147, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar dhe njoftimit për publikim nr. 917/1, datë 15.2.2022, të listës paraprake të kandidatëve që përmbushin kushtet dhe kërkesat e veçanta në shpalljen për konkurrim, për arsye objektive të Institucionit dhe angazhimit të stafit në zhvillimin e zgjedhjeve te pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022, njësia përgjegjëse ju njofton:

  1. Shtyrjen e afatit të zhvillimit të konkurrim-testimit, për vendin e lirë të punës specialist në Sektorin e Votimit të Emigrantëve në DADSIT, më datë 15.03.2022, ditën e Martë, ora 12:00.
  2. Njoftimin e kandidateve të cilët kanë plotësuar kushtet dhe kriteret e vecanta për pranim në shërbimin civil për këtë pozicion pune.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 4, Tiranë, si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për shtyrjen e afatit të zhvillimit të konkurrim-testimit, për vendin e lirë të punës specialist në Sektorin e Votimit të Emigrantëve në DADSIT.