Njoftimi për shtyrje të shqyrtimit në seancë publike

07/03/2022 | Njoftime publike

Komisionieri Shtetëror i Zgjedhjeve, për shkak të angazhimit lidhur me zgjedhjet e datës 6 mars 2022, njofton shtyrjen e shqyrtimit ne séance publike të rezultatit të verifikimit të procedurës administrative ndaj subjektit vetëdeklarues z. Elton Xhafer Ismaili, kandidat për deputet në Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021.

Njoftime publikeNjoftimi për shtyrje të shqyrtimit në seancë publike