Rihapet aplikimi për auditues ligjor për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021

17/03/2022 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes këtij njoftimi, rihap aplikimin për të qenë ekspert kontabël të licensuar (auditues ligjor) për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik 2021.

Aplikantët duhet të dorëzojnë brenda datës 25.03.2022 në mënyrë elektronike në email-in  [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dokumentat si më poshtë vijon:

  1. Kopje të noterizuar të licencës të ekspertit kontabël të licensuar (auditues ligjor), lëshuar nga IEKA, e vlefshme për vitin kalendarik respektiv;
  2. Vërtetim nga IEKA që vërteton se eksperti kontabël i licensuar (audituesi ligjor) ka jo më pak se 5 (pesë) vite eksperiencë dhe se nuk ka masë disiplinore në fuqi;
  3. Fotokopje të dokumentit të identifikimit;
  4. Deklaratë vetjake se nuk është në kushtet e parashikuara në shkronjat “c”, dhe “d”, të sipërcituar, sipas formatit të miratuar në shtojcën 1 bashkëlidhur udhëzimit nr. 14 datë 09.06.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për caktimin e kritereve, procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar dhe kushtet kontraktuale për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik dhe subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre në fushatën zgjedhore”;
  5. Raport mjeko-ligjor;
  6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Pas përfundimit të periudhës së aplikimit, Komision i Posaçëm i ngritur me urdhër të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve realizon, brenda 5 (pesë) ditëve, verifikimin e plotësimit të kritereve formale të sipërcituara. Brenda 3 (tre) ditëve nga miratimi i listës paraprake hidhet shorti për caktimin e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor).

Njoftime publikeRihapet aplikimi për auditues ligjor për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021