Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef i Sektorit të Dekriminalizimit në DJDZ.

18/03/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  ju njoftojmë se:

Për procedurën e “Ngritjes në Detyrë” për vendin e lirë të punës së kategorisë së ulët drejtuese, Shef i Sektorit të Dekriminalizimit në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë KPND, në përfundim të procedurës së vlerësimit me shkrim së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

Zj. Pavlina Doçaj

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef i Sektorit të Dekriminalizimit në DJDZ.