Në zbatim të pikës 2 të nenit 19 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Sekretar i Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. And Demneri
  2. Juliana Zylfo
  3. Lorena Konja

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.04.2022, ora 12:00, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse