Në zbatim të pikës 2 të nenit 19 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit për pozicionin e punës, Sekretar i Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Komisioni Pranimit në përfundim të procedurës së shpalli fitues:

Zj. Juliana Zylfo

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse