Në zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimit nr. 67/2020, të Kuvendit “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, pikës 6, të vendimit nr.187, datë 08.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, të ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shpall:

  1. 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Recepsionist në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, recepsionist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.