Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, recepsionist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.

19/04/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimit nr. 67/2020, të Kuvendit “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, pikës 6, të vendimit nr.187, datë 08.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, të ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shpall:

  1. 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Recepsionist në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, recepsionist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, recepsionist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.