Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.

07/11/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, Kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.