Njoftim për publikim për vendin e lire të punës Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.

21/11/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26, Kreut V të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-a.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për publikim për vendin e lire të punës Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për publikim për vendin e lire të punës Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.