Njoftim publik për fillimin e procedurave të ankandit për shitje letër

28/11/2022 | Njoftime publike

Në mbështetje të ligjit nr. 9874, datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik” i ndryshuar, si dhe VKM nr.1719, datë 17.12.2008 “Për miratimin e rregullave të ankandit publik” i ndryshuar, Komisioni Qendror Zgjedhor njofton fillimin e procedurës së hapur të ankandit publik për shitje letër (fletë votimi) me të dhënat e mëposhtme:

Letër (fletë votimi) në sasinë 3,747.6 kg me qëllim asgjësimin e të dhënave nëpërmjet riciklimit / përpunimit.

Vlera fillestare: 20,611.8 (njëzet mijë e gjashtëqind e njëmbëdhjet pikë tetë) lekë pa T.V.SH.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Dokumentet standard të ankandit publik

Njoftime publikeNjoftim publik për fillimin e procedurave të ankandit për shitje letër