Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për fazën konkurrimi për pozicionin, specialist në Sektorin e  Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.

07/12/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut IV të vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Gerion VEZULI

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore  dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneLista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për fazën konkurrimi për pozicionin, specialist në Sektorin e  Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.