Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.

11/02/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së mesme drejtuese, për pozicionin Drejtor Drejtorie i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë në Drejtorinë e Përgjithshme të Administrimit të Zgjedhjeve në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.