Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.

11/02/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së mesme drejtuese, për pozicionin Drejtor Drejtorie i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë në Drejtorinë e Përgjithshme të Administrimit të Zgjedhjeve në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.