Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin, Shef i Sektorit për Denoncimet, Ankimet dhe Sanksionet, në DL.

15/02/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së ulët drejtuese, për pozicionin Shef Sektori i Sektorit për Denoncimet Ankimet dhe Sanksionet në Drejtorinë e Ligjshmërisë në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin, Shef i Sektorit për Denoncimet, Ankimet dhe Sanksionet, në DL.