Njoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje Paralele” për pozicionin, specialist në DMB.

15/02/2023 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25,  pikës 1, të ligjit nr. 152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet e lëvizjes paralele  dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim për  procedurën e lëvizjes paralele, për vendin e  lirë të punës të specialist në Drejtorinë e Menaxhimit të Buxhetit njësia përgjegjëse shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  1. Anila Kota

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje Paralele” për pozicionin, specialist në DMB.