Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin, specialsit në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar në DKK.

17/02/2023 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25,  pikës 1, të ligjit nr. 152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, për pozicionin specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar në Drejtorinë e Komunikimit dhe Koordinimit, në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin, specialsit në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar në DKK.