Përfundon pa kandidatë procedura “Lëvizje paralele” për 2(dy) pozicione pune Specialist në Sektorin e Administrimit dhe Zhvillimit të Votimit në DVJ.

22/02/2023 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, pikës 1, të ligjit nr. 152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për 2 (dy) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive, për pozicionin Specialist në Sektorin e Administrimit dhe Zhvillimit të Votimit, në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira punePërfundon pa kandidatë procedura “Lëvizje paralele” për 2(dy) pozicione pune Specialist në Sektorin e Administrimit dhe Zhvillimit të Votimit në DVJ.