Përfundon pa kandidatë procedura “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës, specialsit në Sektorin për Denoncimet Ankimet dhe Sanksionet në DL.

22/02/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 25, pikës 1, të ligjit nr. 152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, për pozicionin specialist në Sektorin për Denoncimet Ankimet dhe Sanksionet në Drejtorinë e Ligjshmërisë, në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira punePërfundon pa kandidatë procedura “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës, specialsit në Sektorin për Denoncimet Ankimet dhe Sanksionet në DL.