Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë” për pozicionin, Drejtor Drejtorinë për Votimin nga Jashtë.

24/02/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut III të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Drejtor Drejtorie në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë në Drejtorinë e Përgjithshme të Administrimit të Zgjedhjeve të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Zj. Jona Josifi

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneLista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë” për pozicionin, Drejtor Drejtorinë për Votimin nga Jashtë.