Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë” për pozicionin, Shef Sektori në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit..

24/02/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut III të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Shef Sektori në Sektorin e Administrimit të të Dhënave Digjitale në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Eugen Dushallari

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneLista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë” për pozicionin, Shef Sektori në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit..