Ftesë për negociatë për agjensitë e specializuara/organet e mediave vizive për shërbimin videografik në kuadër të zgjedhjeve të qeverisjes vendore të 14 majit 2023.

25/02/2023 | Njoftime publike

Në mbështetje, vendimit nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin  prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botimin në median e shkruar dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e administratës shtetërore” dhe vendimit nr. 230 datë.27.12.2022 “Për  miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore 2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve do të realizojë “Shërbim videografike” për Zgjedhjet Vendore të 14 majit 2023.

  • OBJEKTI

“Shërbim videografike” për zgjedhjet vendore të 14 majit 2023.

Për më shumë informacion lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Ftesë për negociatë për agjensitë e specializuara/organet e mediave vizive për shërbimin videografik në kuadër të zgjedhjeve të qeverisjes vendore të 14 majit 2023.

Njoftime publikeFtesë për negociatë për agjensitë e specializuara/organet e mediave vizive për shërbimin videografik në kuadër të zgjedhjeve të qeverisjes vendore të 14 majit 2023.