Ftesë për negociatё: Agjencitë e specializuara/organet e mediave audio, vizive, media e shkruar për transmetimin e fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese (spote) për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023.

01/03/2023 | Njoftime publike

Në mbështetje të nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të VKM-së Nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve ose reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat, për kohën e transmetimit, nga organet e administratës shtetërore” dhe Vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 220 datë 07.12.2022 “Për miratimin e Programit të Edukimit, Informimit dhe Ndërgjegjësimit të Zgjedhësve, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të realizojë “transmetimin e videove/spoteve edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese” për zgjedhjet vendore të 14 majit 2023.

Për më shumë informacion lexoni dokumentet e mëposhtëme:

Ftesë për negociatё: Agjencitë e specializuara/organet e mediave vizive për transmetimin e fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese (spote) për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023.

Ftesë për negociatё: Agjencitë e specializuara/organet e mediave audio për transmetimin e fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese (spote) për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023.

Ftesë për negociatё: Agjencitë e specializuara/organet e mediave të shkruara për transmetimin e fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese (spote) për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023.

Afati përfundimtarpër paraqitjen e dokumentacionit 08.03.2023.

Njoftime publikeFtesë për negociatё: Agjencitë e specializuara/organet e mediave audio, vizive, media e shkruar për transmetimin e fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese (spote) për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023.