Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Pranim në shërbimin civil” për pozicionin, specialist në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.

06/03/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 22, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Për procedurën pranim në shërbim civil për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, për pozicionin Specialist në Sektorin e Dokumentacionit Zgjedhor dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Pranim në shërbimin civil” për pozicionin, specialist në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.