Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor Drejtorie në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë.  

08/03/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 26, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën “Ngritje në Detyrë”, për vendin e lirë të punës të kategorisë së mesme drejtuese, Drejtor Drejtorie në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë në Drejtorinë e Përgjithshme të Administrimit të Zgjedhjeve, Komiteti i Pranimit për Ngritje në Detyrë (KPND), në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

Zj. Jona Josifi

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor Drejtorie në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë.