Publikimi i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Pranim në shërbimin civil” për 2 (dy)  pozicionet e punës, Specialist në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë.

14/03/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 22, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për 2 (dy) pozicionet e punës, Specialist në Sektorin e Administrimit dhe Zhvillimit të Votimit në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi dhe intervistë e strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Redion Lila
  2. Saimir Beqari

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira punePublikimi i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Pranim në shërbimin civil” për 2 (dy)  pozicionet e punës, Specialist në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë.