Njoftim për shtyrje të datës të konkurimit për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar Drejtorinë e Komunikimit dhe Koordinimit.

16/03/2023 | Vende të lira pune

Në zbatim të neneve 53, 54, pika 2, shkronja “b”, 91, pika 2, 147, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, si dhe vendimit nr. 568, datë 6.10.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe kompensimin e tyre në institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore”, njësia përgjegjëse ju njofton:

  • Shtyrjen e afatit të zhvillimit të konkurrim-testimit, për vendin e lirë të punës Specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar Drejtorinë e Komunikimit dhe Koordinimit më datë 23.03.2023, ditën e enjte, ora 12:00, për shkak se data e mëparshme e planifikuar konsiston në festë zyrtare dhe është ditë pushimi;
  • Njoftimin e kandidateve të cilët kanë plotësuar kushtet dhe kriteret e vecanta për pranim në shërbimin civil për këtë pozicion pune.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneNjoftim për shtyrje të datës të konkurimit për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar Drejtorinë e Komunikimit dhe Koordinimit.