Njoftim për shtyrje të datës të konkurimit për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar Drejtorinë e Komunikimit dhe Koordinimit.

16/03/2023 | Vende të lira pune

Në zbatim të neneve 53, 54, pika 2, shkronja “b”, 91, pika 2, 147, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, si dhe vendimit nr. 568, datë 6.10.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe kompensimin e tyre në institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore”, njësia përgjegjëse ju njofton:

  • Shtyrjen e afatit të zhvillimit të konkurrim-testimit, për vendin e lirë të punës Specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar Drejtorinë e Komunikimit dhe Koordinimit më datë 23.03.2023, ditën e enjte, ora 12:00, për shkak se data e mëparshme e planifikuar konsiston në festë zyrtare dhe është ditë pushimi;
  • Njoftimin e kandidateve të cilët kanë plotësuar kushtet dhe kriteret e vecanta për pranim në shërbimin civil për këtë pozicion pune.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shtyrje të datës të konkurimit për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar Drejtorinë e Komunikimit dhe Koordinimit.