Ftesë për negociatё për agjencitë e specializuara për shërbim artgrafik.

20/03/2023 | Njoftime publike

Në mbështetje, vendimit nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin  prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botimin në median e shkruar dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e administratës shtetërore” dhe vendimit nr. 230 datë.27.12.2022 “Për  miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore 2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve do të realizojë “Shërbim artgrafik”.

Për më shumë informacion lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Ftesë për negociatё për agjencitë e specializuara për shërbim artgrafik.

Afati përfundimtar për paraqitjen e dokumentacionit është data 27 mars 2023, ora 16:00.

Njoftime publikeFtesë për negociatё për agjencitë e specializuara për shërbim artgrafik.