Apliko si ekspert kontabël i licensuar (auditues ligjor) për auditimin e financave të partive politike për vitin kalendarik 2022.

27/03/2023 | Kryesore, Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të kontraktojë ekspertë kontabël të licensuar (auditues ligjor) për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik 2022.

Ekspertët kontabël të licensuar (audituesit ligjor), përveç kushteve të përgjithshme të ushtrimit të profesionit të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, duhet të plotësojnë njëkohësisht edhe kritere të veçanta.

Kliko KËTU për t’u njohur me kriteret dhe dokumentat që duhet të dorëzoni.

Aplikantët duhet të dorëzojnë aplikimin dhe dokumenatcionin brenda datës 6.4.2023 në mënyrë elektronike në email-in [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

KryesoreApliko si ekspert kontabël i licensuar (auditues ligjor) për auditimin e financave të partive politike për vitin kalendarik 2022.