Lista paraprake te kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Pranim në shërbimin civil” për 2 pozicione pune specialist në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë.

11/04/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 22, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për 2 (dy) pozicionet e punës, Specialist në Sektorin e Koordinimit dhe Informimit në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurrimi dhe intervistë e strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Elona Hasanaj
  2. Gledis Zhugli
  3. Sara Isaj
  4. Xhoana Koçi

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneLista paraprake te kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Pranim në shërbimin civil” për 2 pozicione pune specialist në Drejtorinë për Votimin nga Jashtë.