Shpallja e kandidatit fitues për pozicionin e punës, specialist në Sektorin në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.

11/04/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 25, pikës 1, kreut V, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njesia Përgjegjëse ju njofton se u zhvillua procedura e lëvizjes paralele për pozicionin e punës specialist në Sektorin e Dokumentacionit Zgjedhor dhe Trajnimeve në Drejtorinë Administratës Zgjedhore.

Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

  1. Erida Turullaj

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneShpallja e kandidatit fitues për pozicionin e punës, specialist në Sektorin në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.